Meer dan 10 jaar ervaring
Altijd gratis bezorging

Voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Klant: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de handelaar;
 2. Handelaar: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan klanten aanbiedt.
 3. Dag: werkdag
 4. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
 5. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid.
 6. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de klant of handelaar in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 8. Garantie: een vrijwillige verklaring betreffende de kwaliteit van de Goederen door de Garantieverstrekker, die de verplichtingen van de Garantieverstrekker en de rechten van de Koper aangeeft indien de verkochte Goederen niet de eigenschappen hebben die in de garantieverklaring worden vermeld. De garantieverklaringen van de Garant zullen worden gehecht aan de Goederen die onder de garantie vallen.
 9. Garant: de ondernemer die de garantieverklaring heeft ingediend, bijvoorbeeld de fabrikant, importeur, distributeur van de Goederen of de Verkoper, als het de Verkoper is die de garantieverklaring heeft ingediend.
 10. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping dat de handelaar ter beschikking stelt en dat de klant kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 11. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de handelaar georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat klant en handelaar gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 13. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de handelaar.

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

SENPO sp. z o.o. sp.k.
ul. Krzywoustego 68
61-144 Poznań
Polen
E-mail adres: shop@senpo.pl
NIP: 782 288 75 30

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: 
Gegevens over de toezichthoudende autoriteit:
Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:

  1. a. de beroepsvereniging of – organisatie waarbij hij is aangesloten;
  2. b. de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend
  3. c. een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.
 3. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 4. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
 5. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 6. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 7. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 8. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 

 Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, zal dit expliciet vermeld worden in het aanbod. Het aanbod is vrijblijvend, en de ondernemer behoudt het recht om het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 2. Het aanbod omvat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is gedetailleerd genoeg om de consument in staat te stellen het aanbod goed te beoordelen. Wanneer de ondernemer afbeeldingen gebruikt, dienen deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten te zijn. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod zijn niet bindend voor de ondernemer.
 3. Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod dienen als indicatie en kunnen geen grond zijn voor schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Afbeeldingen bij producten tonen een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. De ondernemer kan echter niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de werkelijke kleuren van de producten.
 4. Elk aanbod bevat zodanige informatie dat het voor de consument duidelijk is welke rechten en verplichtingen verbonden zijn aan de aanvaarding van het aanbod. Hieronder vallen met name:
   1. a. De prijs inclusief belastingen.
   2. b. Eventuele kosten van verzending.
   3. c. De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn.
   4. d. De toepasbaarheid van het herroepingsrecht.
   5. e. De wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst.
   6. f. De termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert.
   7. g. De hoogte van het tarief voor communicatie op afstand, indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel.
   8. h. Of de overeenkomst na totstandkoming wordt gearchiveerd en zo ja, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is.
   9. i. De manier waarop de consument vóór het sluiten van de overeenkomst de verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen.
   10. j. Eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten.
   11. k. De gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en hoe de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen.
   12. l. De minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Optioneel: beschikbare maten, kleuren, soort materialen.

 

Artikel 5 – De overeenkomst

De overeenkomst komt, met uitzondering van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment dat de consument het aanbod aanvaardt en voldoet aan de daaraan ondernemer onmiddellijk per elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.

Bij het tot stand komen van de overeenkomst via elektronische middelen neemt de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen om de elektronische overdracht van gegevens te beveiligen en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Als elektronische betaling mogelijk is, zal de ondernemer daarvoor passende veiligheidsmaatregelen treffen.

Binnen de wettelijke kaders kan de ondernemer nagaan of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen en relevante feiten en factoren onderzoeken die van belang zijn voor een verantwoorde sluiting van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op basis van dit onderzoek gegronde redenen heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, heeft hij het recht een bestelling of aanvraag gemotiveerd te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de uitvoering te verbinden.

Bij het product of de dienst zal de ondernemer aan de consument de volgende informatie verstrekken, schriftelijk of op een toegankelijke manier die door de consument op een duurzame gegevensdrager kan worden opgeslagen:

   1. a. Het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
   2. b. De voorwaarden en procedure voor uitoefening van het herroepingsrecht, of een duidelijke melding van het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
   3. c. Informatie over garanties en beschikbare service na aankoop;
   4. d. De gegevens zoals vermeld in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden, tenzij deze gegevens reeds vóór de uitvoering van de overeenkomst aan de consument zijn verstrekt;
   5. e. Vereisten voor opzegging van de overeenkomst in geval van een duurtransactie, indien de overeenkomst meer dan één jaar duurt of van onbepaalde duur is.

 

In het geval van een duurtransactie is de bepaling in het voorgaande lid alleen van toepassing op de eerste levering.
Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende producten.

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid om de overeenkomst binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te ontbinden. De bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.
 2. Gedurende de bedenktijd zal de consument het product zorgvuldig behandelen en de verpakking slechts in die mate openen of gebruiken die nodig is om te beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien de consument gebruikmaakt van zijn herroepingsrecht, dient hij het product met alle geleverde accessoires en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer te retourneren, conform de redelijke en duidelijke instructies die door de ondernemer zijn verstrekt.
  Indien de consument geen gebruikmaakt van zijn herroepingsrecht binnen de genoemde termijnen, wordt de aankoop als definitief beschouwd.
  Bij levering van diensten:
  Bij de levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid om de overeenkomst binnen ten minste 14 dagen zonder opgave van redenen te ontbinden, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
  Om gebruik te maken van het herroepingsrecht moet de consument zich houden aan de redelijke en duidelijke instructies die door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering zijn verstrekt.

 

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van het terugzenden van de goederen voor rekening van de consument.
 2. Als de consument een bedrag betaald heeft, zal de handelaar dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de herroeping, terugbetalen. Dit is op voorwaarde dat het product al door de handelaar is ontvangen of dat u een overtuigend bewijs van de volledige terugbetaling kunt overleggen.

 

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
   1. a. die door de ondernemer volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd;
   2. b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
   3. c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
   4. d. die snel kunnen bederven of verouderen;
   5. e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
   6. f. voor losse kranten en tijdschriften;
   7. g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken;
   8. h. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken
 1. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
   1. a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
   2. b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
   3. c. betreffende weddenschappen en loterijen.

 

Artikel 9 – De prijs

Gedurende de vermelde geldigheidsduur van het aanbod blijven de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten ongewijzigd, met uitzondering van prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
In afwijking van het voorgaande kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen onderhevig zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, aanbieden tegen variabele prijzen. Deze afhankelijkheid van marktschommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden in het aanbod verduidelijkt.
Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien deze voortvloeien uit wettelijke regelingen of bepalingen.
Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer hierover specifieke afspraken heeft gemaakt en:

   1. a. Deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of de consument het recht heeft om de overeenkomst te ontbinden met ingang van de dag waarop de prijsverhoging van kracht wordt.
   2. b. De in het aanbod vermelde prijzen van producten of diensten zijn inclusief btw.
   3. c. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor eventuele gevolgen van druk- en zetfouten aanvaardt de ondernemer geen aansprakelijkheid. Bij druk- en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product te leveren tegen de foutieve prijs.

 

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de gesloten overeenkomst, de specificaties vermeld in het aanbod, aan redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid, en aan de op de datum van het tot stand komen van de overeenkomst geldende wettelijke voorschriften en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen, staat de ondernemer er bovendien voor in dat het product geschikt is voor gebruik anders dan normaal.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet geen afbreuk aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op basis van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering schriftelijk aan de ondernemer te worden gemeld. Retourzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat.
 4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter nooit verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elk individueel gebruik door de consument, noch voor eventuele adviezen met betrekking tot het gebruik of de toepassing van de producten.
 5. De garantie is niet van toepassing indien:
 6. De consument zelf de geleverde producten heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
   1. a. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig zijn behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of de verpakking behandeld is;
   2. b. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen met betrekking tot de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen.

 

Artikel 11 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten bij het ontvangen en uitvoeren van productbestellingen en bij het beoordelen van aanvragen voor dienstverlening. Het afleveradres dat door de consument aan het bedrijf is verstrekt, geldt als plaats van levering.
 2. Met inachtneming van het bepaalde in lid 4 van dit artikel zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met spoed, maar uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij de consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Als er vertraging optreedt in de bezorging of als een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, wordt de consument hierover binnen 30 dagen na het plaatsen van de bestelling geïnformeerd. In dit geval heeft de consument het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden, zonder recht op schadevergoeding.
 3. Alle genoemde levertermijnen zijn indicatief, en de consument kan hieraan geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding. Bij ontbinding conform lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het betaalde bedrag door de consument zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 4. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. De consument wordt bij de bezorging duidelijk en begrijpelijk geïnformeerd over de levering van een vervangend artikel. Bij vervangende artikelen blijft het herroepingsrecht van kracht. Eventuele kosten voor retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen, aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

 1. De consument kan te allen tijde een overeenkomst voor onbepaalde tijd opzeggen, die tot doel heeft het regelmatig leveren van producten (inclusief elektriciteit) of diensten, met inachtneming van overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van maximaal één maand.
 2. Voor een overeenkomst voor bepaalde tijd, gericht op regelmatige levering van producten (inclusief elektriciteit) of diensten, kan de consument te allen tijde opzeggen tegen het einde van de bepaalde duur. Dit dient te geschieden met inachtneming van overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van maximaal één maand.
 3. De consument kan de genoemde overeenkomsten te allen tijde opzeggen, zonder beperking tot een specifiek tijdstip of periode. De opzegging kan ten minste op dezelfde wijze plaatsvinden als de wijze waarop de overeenkomst is aangegaan. De opzegtermijn is gelijk aan die welke door de ondernemer is bedongen voor zichzelf.
 4. Een overeenkomst voor bepaalde tijd, gericht op regelmatige levering van producten (inclusief elektriciteit) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur. Uitzonderingen zijn van toepassing op specifieke overeenkomsten zoals vermeld in de wet.
 5. Bij stilzwijgende verlenging van specifieke overeenkomsten kan de consument deze opzeggen aan het einde van de verlenging, met een opzegtermijn van maximaal één maand.
 6. Een overeenkomst voor beperkte duur, gericht op regelmatige levering van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement), wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
 7. Bij overeenkomsten met een duur van meer dan een jaar kan de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde opzeggen met een opzegtermijn van maximaal een maand, tenzij redelijkheid en billijkheid zich tegen vroegtijdige opzegging verzetten.

 

Artikel 13 – Betaling

 1. Tenzij anders overeengekomen, dienen door de consument verschuldigde bedragen binnen 7 werkdagen na het begin van de bedenktermijn te worden voldaan, zoals vermeld in artikel 6, lid 1. Bij dienstverlening begint deze termijn nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. De consument heeft de plicht onjuistheden in verstrekte betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 3. Bij wanbetaling heeft de ondernemer, behoudens wettelijke beperkingen, het recht om redelijke kosten in rekening te brengen die vooraf aan de consument zijn bekendgemaakt.

 

Artikel 14 – Klachtenregeling

De ondernemer beschikt over een duidelijk bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt klachten in overeenstemming met deze procedure.

 1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen na constatering van de gebreken volledig en duidelijk worden ingediend bij de ondernemer.
 2. Klachten die bij de ondernemer zijn ingediend, worden binnen 14 dagen na ontvangst beantwoord.
 3. Als de aard van de klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vereist, ontvangt de consument binnen de termijn van 14 dagen een ontvangstbevestiging met een indicatie van wanneer een meer uitgebreid antwoord kan worden verwacht.
 4. Als een klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat er een geschil dat onderhevig is aan de geschillenregeling.
 5. In geval van een geschil dient de consument zich in eerste instantie tot de ondernemer te wenden.
 6. Als er geen oplossing wordt bereikt, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de onafhankelijke geschillencommissie die is aangesteld door Stichting WebwinkelKeur. De uitspraak van deze commissie is bindend, en zowel de ondernemer als de consument stemmen in met deze bindende uitspraak.
 7. Voor het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden, die door de consument aan de betreffende commissie moeten worden betaald.
 8. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 9. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar eigen keuze de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

 

Artikel 15 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

 

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.verbonden voorwaarden.